Saavatko näkemykset ohjata tutkimusta?

Kävin viikko sitten esittelemässä Tampereen yliopiston johtoryhmälle vuoden alussa käynnistynyttä tutkimushankettamme. Hankkeessa selvitämme yliopiston henkilöstön kokemuksia Tampereen yliopistofuusiosta ja heidän näkemyksiään yliopistollisesta päätöksenteosta. Esiteltyäni hankkeemme eräs johtoryhmän jäsen kysyi, miten olemme varmistaneet, etteivät hankkeemme tutkijoiden omat näkemykset vaikuta hankkeessamme esitettyihin … Lue loppuun

Yliopisto ajattelun paikkana pe 5.4 – Vapaan ajattelun symposiumi, Tampere3-paneeli ja virtaavaa viiniä

Johtamani tutkimushankkeen ensimmäinen tapahtuma järjestetään pe 5.4 Tampereella otsikolla Yliopisto ajattelun paikkana. Tervetuloa! Ohjelma alla. Yliopisto ajattelun paikkana – Vapaan ajattelun symposiumi, Tampere3-paneeli ja virtaavaa viiniä ”Tarvitaan aikaa ajatella ja organisoitua ajattelun vaatimalla tavalla.” (Salminen, Suoranta & Vadén, Tuleva yliopisto) … Lue loppuun

Eriävä mielipiteeni Tampereen yliopiston hallituksen valintaan 23.10.18

Tampereen yliopistolle valittiin 23.10.18 uusi hallitus. Se on varsin hyvä hallitus, jos lähdetään siitä, että yliopistojen itsehallinto voi toteutua ja parasta tiedettä syntyä ilman, että yliopistoyhteisö on edustettuna hallituksessa. Itse olen kuitenkin alusta saakka ollut vakaasti sitä mieltä, että perustuslain takaama yliopistojen itsehallinto toteutuu aidosti vain silloin, kun yliopistoyhteisö on laajasti edustettuna hallituksessa. Uskon, että tämä on myös paras tapa johtaatiedeyhteisöä. Siksi esitin kokouksessa asian palauttamista valmisteluun ja jätin päätökseen eriävän mielipiteen. Palautusesitykseni ei ollut missään mielessä kannanotto hallitukseen valittuja jäseniä vastaan, vaan pyrin sillä nostamaan esiin sen, mitä hallituksesta puuttuu. Sieltä puuttuu yliopistossamme työskentelevien ihmisten valtava tietämys, osaaminen ja hiljainen tieto. Näiden paikkaaminen vaatii paljon työtä, johon toivon uuden hallituksen tarmokkaasti tarttuvan. Toivotan siis lämpimästi tervetulleeksi hallituksen jäsenet Iiris Suomelan, Ilkka Herlinin, Jari Kinaretin, Pirkko Liisa Raudaskosken, Kimmo Kontulan, Pekka Puustisen ja Lauri Lylyn, mutta muistutan, että olette nyt paljon vartijana: teiltä kaivataan halua kuunnella ja keskustella yliopistoyhteisön kanssa.

Alla eriävä mielipiteeni:

”Jätän tehtyyn päätökseen eriävän mielipiteen, koska katson, että yliopiston itsehallinto ei aidosti toteudu, ellei yliopistoyhteisö ole laajasti edustettuna yliopiston keskeisissä päätöksentekoelimissä – mukaan lukien sen hallitus. Vaikka valitun hallituksen ei voi katsoa olevan lainvastainen, koen, ettei se noudata perustuslain 123 §:n eikä yliopistolain henkeä yliopistojen itsehallinnosta, koska hallituksessa eivät ole edustettuina kaikki yliopistolain 15 §:n 2 momentissa mainitut yliopistoyhteisön ryhmät eli yliopiston professorit, opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö ja opiskelijat. Perustuslakivaliokunta (PeVL 18/2009 vp) on todennut, että myös säätiöyliopistoissa pitää olla mahdollista valita hallituksen enemmistö yliopistoyhteisön jäsenistä. Nyt tehty nimitys siirsi merkittävästi yliopistollista päätöksentekovaltaa yliopistoyhteisön ulkopuolelle, eikä se näin noudata perustuslain ja yliopistolain henkeä yliopistojen itsehallinnosta.

Koen myös tarpeelliseksi moittia nimitystä valmistellutta prosessia. Tehty nimityspäätös ja sitä valmistelleen nimityskomitean kokoonpano, asema sekä komitean toimintaa rajoittaneet ohjeistukset pohjasivat johtosääntöön, jonka lainmukaisuudesta on kanneltu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Johtosääntö esti tosiasiallisesti konsistoria käyttämästä sille yliopistolain 24 §:n takaamaa nimitysvaltaa esimerkiksi rajaamalla tarkasti nimityskomitean kokoonpanoa ja määräämällä, että konsistori voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä nimityskomitean tekemän esityksen kokonaisuudessaan. Lisäksi nimityskomitean ja konsistorin toimintamahdollisuuksia oli rajoitettu useilla tasatuloksiin päättyneillä konsistorin äänestyspäätöksillä, joissa ratkaisevan äänen oli antanut puheenjohtaja, jota ei ollut valinnut yliopistolain 26 §:n mukaisesti ”asianmukainen yliopistoyhteisön ryhmä”. On myös epäselvää, toteutuiko päätöksenteon yhteydessä yliopistolain 24.3 §:n määräys siitä, että yliopiston perustajajäsenten nimeämiä ehdokkaita on oltava vähintään kaksinkertainen määrä perustajien nimeämien ehdokkaiden joukosta valittaviin hallituksenjäseniin verrattuna, koska näitä ehdokkaita ei missään vaiheessa tuotu konsistorin tietoon. Konsistorille esiteltiin nimityskomitean laatima nimilista seitsemästä ehdokkaasta hallituksen jäseniksi, eikä konsistorilla ollut lainkaan tietoa siitä, keitä muita hallitukseen oli ollut ehdolla.”

 

Tiedote: Pettymys uudessa Tampereen yliopistossa: yliopistoyhteisö rajautumassa pois hallituksesta

Tiedote: Uuden Tampereen yliopiston konsistori teki 15.6.2018 pidetyssä kokouksessaan kiistanalaisen päätöksen, joka rajoittaa merkittävästi yliopistoyhteisön asemaa ja sen mahdollisuutta osallistua tulevan yliopiston hallitukseen. Päätös tehtiin äänin 10-10, ja sen ratkaisi vaalien ohi nimitetyn puheenjohtajan ääni. Kymmenen konsistorin 19:stä vaaleilla valitusta … Lue loppuun

Saastuttaako professori yliopiston?

Jälleen mitä kummallisin vaihe Tampereen yliopiston konsistorissa, jossa on viime viikot väitelty sanan ”riippumaton” merkityksestä. Osa konsistorista on nimittäin sitä mieltä, että yliopiston perustamisasiakirjassa oleva sanapari ”riippumaton hallitus” tarkoittaa, että yliopiston hallituksessa ei tästä eteenpäin saa olla yhtäkään yliopistoyhteisön jäsentä. … Lue loppuun

Tampere3 siirtymässä mielivallan aikaan

Kuvittele tilanne, jossa maan hallitus päättää yllättäen muuttaa eduskunnan toimintaperiaatteita ja rajata eduskunnan valtaa. Kuvittele, että hallitus tekee tämän konsultoimatta eduskuntaa ja ilman, että eduskunta hyväksyy päätöstä. Kun pääset kuvittelussa tähän vaiheeseen, olet tulevassa Tampereen yliopistossa. Uuden yliopiston vaaleilla valittu … Lue loppuun

Tiedote: Uuden Tampereen yliopiston vallankäytöstä valitus hallinto-oikeuteen

Uuden Tampereen yliopiston vallankäytöstä on jätetty valitus hallinto-oikeuteen. Tampereen yliopiston vaaleilla valitun konsistorin – eli akateemisen hallituksen – 19 jäsenestä 10 jätti maanantaina 7.5.2018 valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa haetaan muutosta päätöksiin, joissa konsistorin ulkopuolinen jäsen on valittu konsistorin puheenjohtajaksi ohi vaalien. Puheenjohtajan … Lue loppuun

Terveiset kumileimasimelta

Uuden Tampereen yliopiston ensimmäinen konsistori aloitti työnsä viime viikolla. (Niille, joille asia on vieraampi, tiedoksi, että konsistori on yliopiston korkein vaaleilla valittu päätöksentekoelin – hieman kuin eduskunta.) Konsistorin selvästi tärkein yksittäinen tehtävä on nimittää yliopiston hallitus (vähän samaan tapaan kuin … Lue loppuun

Tiedote: Kiista Tampereen yliopiston johtosäännöstä kärjistyi: puolet konsistorin jäsenistä jätti kaksi eriävää mielipidettä järjestäytymiskokouksessa

Tässä ensimmäisestä konsistorin kokouksesta tekemämme tiedote:

Kiista Tampereen yliopiston johtosäännöstä kärjistyi: puolet konsistorin jäsenistä jätti kaksi eriävää mielipidettä järjestäytymiskokouksessa

Kiista uuden Tampereen yliopiston johtosäännöstä kärjistyi torstaina 19.4 käydyssä konsistorin järjestäytymiskokouksessa. Tampereen yliopiston vaaleilla valitun konsistorin – eli akateemisen hallituksen – 19 jäsenestä 10 jätti pöytäkirjaan kaksi eriävää mielipidettä. Eriävät mielipiteet jätettiin sen jälkeen, kun puheenjohtaja oli estänyt konsistoria äänestämästä puheenjohtajan valinnasta, puheenjohtajan asemasta ja kokouksen laillisuudesta. Eriävän mielipiteen jättäneiden mukaan on painavia syitä epäillä, että konsistorin puheenjohtajan asema on lainvastainen ja konsistori tekee nyt työtään lainvastaisessa tilassa.

Uuden Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitus nimitti edellisellä viikolla yliopiston konsistorille äänivaltaisen puheenjohtajan konsistorin jäsenten ulkopuolelta. Tämä on vastoin usean lainoppineen tulkintoja, joiden mukaan konsistorin jäsenet valitsee yliopistoyhteisö. Taustalla on jo kuukausia jatkunut oikeudellinen erimielisyys siitä, toteutuuko perustuslain turvaama yliopiston itsehallinto uudessa yliopistossa. Tampereen yliopiston yliopistoyhteisö on useaan otteeseen esittänyt kriittisiä näkemyksiä johtosäännöstä, jonka tulkitaan olevan lainvastainen. Yhteisö on kritiikissään nojannut esimerkiksi hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään ja julkisoikeuden professori Juha Lavapuron lausuntoihin, joissa johtosääntö tulkitaan lainvastaiseksi. Sen sijaan johtosäännön hyväksynyt siirtymäkauden hallitus ei ole esittänyt julkisia perusteluja arvostelun alaisena olevien menettelyjensä ja päätöstensä lainmukaisuudelle.

Eriävän mielipiteen jättäneet konsistorin jäsenet pitävät tilannetta poikkeuksellisena ja vakavana. ”On hyvin poikkeuksellista, että vaaleilla valitun toimielimen ei anneta itse päättää järjestäytymisestään ja puheenjohtajastaan. Tässä kokouksessa vaaleilla valittujen jäsenten ei annettu edes esittää äänestyksessä kantaansa siihen, onko kokous laillinen ja päätösvaltainen”, toteaa konsistorin jäsen, yliopistotutkija Hanna Kuusela. “Näin konsistorilta evättiin sille kuuluva päätösvalta. Näkemyksemme mukaan konsistoriin on nimitetty yksi äänivaltainen jäsen ohi vaalien. Tämä on yliopistolain ja viime kädessä perustuslain vastaista, emmekä voineet hyväksyä päätöstä”, hän lisää.
Eriävän mielipiteen jättäjät aikovat kuitenkin jatkaa toimintaansa konsistorissa, jotta uuden yliopiston rakentaminen voi jatkua. ”Jatkamme työskentelyä konsistorissa normaalisti, koska emme halua yliopiston toiminnan vaarantuvan, mutta on myös hyvin mahdollista, että tänään tehdyistä päätöksistä valitetaan hallinto-oikeuteen”, toteaa Kuusela.

“Tilanne on hyvin valitettava. Siirtymäkauden hallitus on rakentanut ja pitänyt omilla toimillaan yllä konfliktia ja ajoi meidät kiistatilanteeseen, josta ei näytä olevan muuta ulospääsyä kuin oikeudellinen reitti. Vaikka konsistori jakautui asiassa, uskomme, että myös ne, jotka eivät yhtyneet eriäviin mielipiteisiin, ymmärtävät tilanteen”, Kuusela toteaa.

”Edelleen on epäselvää, miksi siirtymäkauden hallitus pyrkii tietoisesti lamaannuttamaan uuden yliopiston toiminnan asianmukaista käynnistymistä. Kyseenalaistetun johtosäännönkin puitteissa olisi ollut mahdollista olla eskaloimatta konfliktia entisestään, esimerkiksi valitsemalla konsistorin puheenjohtaja konsistorin jäsenistä”, toteaa Konsistorin opiskelijajäsen Janne Kajander.

”Ei ole kenenkään tavoitteen tai intressin mukaista vaikeuttaa konsistorin toiminnan aloittamista tai viivästyttää uuden yliopiston elintärkeitä päätöksiä. Tästä huolimatta siirtymäkauden hallitus on riskeerannut koko yliopiston toiminnan alkamisen 1.1.2019 alkaen”, Kajander sanoo.
Uuden Tampereen yliopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019. Kysymykset uuden yliopiston johtosäännön ja konsistorin puheenjohtajan lainmukaisuudesta ovat parhaillaan eduskunnan oikeusasiamiehen käsiteltävänä, mutta päätöstä ei vielä ole.

Eriävät mielipiteet kokouksessa jättivät professori Arto Haveri, professori Mari Hatavara, professori Risto Kunelius, professori Eeva Moilanen, erikoissuunnittelija Ismo Isopoussu, yliopistotutkija Hanna Kuusela, tutkimuskoordinaattori Kirsi Lumme-Sandt, yhteiskuntatieteiden ylioppilas Janne Kajander, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Mikko Lampo ja kasvatustieteen ylioppilas Ilona Taubert.