Mielipidekirjoitukseni Hesarissa: Kunnalliset yhtiöt saatava julkisuuslain piiriin

Alla kollegani Matti Ylösen kanssa kirjoittamamme mielipidekirjoitus Hesarissa. Jatkamme siinä keskustelua kunnallisten yhtiöiden avoimuusongelmista. Samaa aihetta olemme pitäneet esillä myös Nurmijärven vihreissä tekemällä valtuustoaloitteen Nurmijärven kunnan omistamien yhtiöiden avoimuudesta. Aloitteen käsittely on vielä kesken, joten nyt on hyvä aika vaatia sen kannattamista myös muiden valtuustoryhmien valtuutetuilta.

***

Kunnalliset yhtiöt saatava julkisuuslain piiriin

HS 30.1.2015

Hal­li­tus­am­mat­ti­lai­set ry:n pää­sih­tee­ri Maa­rit Aar­ni-Sir­viö jat­koi (HS Mie­li­pi­de 21. 1.) kes­kus­te­lua kun­nal­lis­ten yh­tiöi­den avoi­muus­on­gel­mis­ta väit­tä­mäl­lä, et­tä yh­tiöit­tä­mi­set li­sää­vät jul­ki­sen toi­min­nan avoi­muut­ta. Kir­joi­tuk­sel­laan hän vas­ta­si pro­fes­so­ri Ol­li Mäen­pään ke­ho­tuk­seen saat­taa kun­nal­li­set yh­tiöt jul­ki­suus­lain pii­riin (HS Kau­pun­ki 12. 1.).

Aar­ni-Sir­viön mu­kaan avoi­muu­des­ta on huo­leh­dit­tu, ”kun osa­ke­yh­tiön tu­los­las­kel­ma, ta­se ja ra­hoi­tus­las­kel­ma on laa­dit­tu sään­nös­ten edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la ja yh­tiön toi­min­nas­ta ra­por­toi­daan asian­mu­kai­ses­ti”.

Täl­lai­nen kä­si­tys avoi­muu­des­ta on huo­les­tut­ta­van ka­pea ja osoit­taa tie­tä­mät­tö­myyt­tä hal­lin­to­kult­tuu­rim­me pe­rus­teis­ta. Ta­lous­lu­ku­jen ra­por­toin­ti ei yk­sin rii­tä te­ke­mään toi­min­nas­ta avoin­ta. Tu­los­las­kel­ma ker­too vain ta­lou­del­li­sen tu­lok­sen mut­tei esi­mer­kik­si au­ta pal­jas­ta­maan kor­rup­tio­ta.

Sik­si tar­vi­taan myös pää­tök­sen­te­ko­pro­ses­sien avoi­muut­ta. Se to­teu­tuu par­hai­ten pöy­tä­kir­jo­jen ja taus­ta-asia­kir­jo­jen jul­ki­suu­del­la.

Ve­ron­mak­sa­jien pi­tää pys­tyä seu­raa­maan pää­tök­sen­te­koa, ja pää­tök­sen­te­ki­jöi­den on ol­ta­va ti­li­vel­vol­li­sia toi­min­nas­taan muu­ten­kin kuin tu­los­las­kel­man kaut­ta. Osa­ke­yh­tiöis­sä näin ei ole, vaan yh­tiöi­den hal­li­tuk­set te­ke­vät pää­tök­set pii­los­sa jul­ki­suu­del­ta.

Ra­por­toin­ti ja vies­tin­tä ei­vät ole sa­ma asia kuin avoi­muus. Avoi­muus tar­koit­taa si­tä, et­tä tie­toa saa myös sel­lai­sis­ta asiois­ta, jois­ta joh­to ei koe tar­peel­li­sek­si tai ha­lua vies­tiä. Täl­le pe­ri­aat­teel­le on ra­ken­net­tu ko­ko hal­lin­tom­me ja jul­ki­suus­la­kim­me.

Useat kir­jan­pi­to­skan­daa­lit ja ve­ron­kier­to­pal­jas­tuk­set ovat tär­kei­tä muis­tu­tuk­sia sii­tä, et­tä osa­ke­yh­tiöi­den it­se­oh­jau­tu­vuus ei usein rii­tä – tar­vi­taan myös me­dian ja kan­sa­lais­ten val­vo­via sil­miä. Sik­si jul­kisomis­tei­set yh­tiöt pi­täi­si vä­lit­tö­mäs­ti saat­taa jul­ki­suus­lain pii­riin.

Han­na Kuu­se­la, tut­ki­ja­toh­to­ri
Mat­ti Ylö­nen, väi­tös­kir­ja­tut­ki­ja
Kon­sult­ti­de­mo­kra­tia-kir­jan
kir­joit­ta­ja

Linkki Hesarin sivuille: http://www.hs.fi/paivanlehti/30012015/mielipide/Kunnalliset+yhti%C3%B6t+saatava+julkisuuslain+piiriin/a1422506395257

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s